20130603

Brit Lyngstad disputerer på fransk roman

Melding fra UiO:

Cand.philol. Brit Helene Lyngstad ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kroppen som display. Kropp, skrift og kultur i Les Mots pour le dire av Marie Cardinal.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen: Kroppens erfaringer

Les Mots pour le dire (Gjennom ordene) forteller om en kvinne i krise som finner balansen gjennom en psykoanalyse. Marie Cardinals roman fra 1975 fikk stor oppmerksomhet i samtiden og ble gjenstand for en rekke tidstypiske feministiske og psykoanalytiske analyser.

I sin avhandling presenterer Brit Lyngstad en nylesning i lys av dagens kroppsinteresse innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Avhandlingen viser at det er som kroppstekst denne romanen utmerker seg og får varig verdi. Les Mots pour le dire utforsker kroppen, som et sted hvor kultur og omgivelser skrives inn, og som meningsbærende, i den forstand at den kan leses som en tekst, eller et display.
Gjennom nærlesninger av representative scener undersøker Lyngstad hvordan romanens skrift setter i scene kroppens tilstander, følelser og bevegelser. Hun viser hvordan kroppen fremstilles som sammensnørt, grotesk og lykkelig: i stum protest mot kulturens krav, i åpen og grenseløs prosess, og til sist som et utgangspunkt for erfaring snarere enn et tema i seg selv. Tekstanalysen demonstrerer hvordan skriften skifter karakter avhengig av hvilken kroppskategori som fremstilles, og tydeliggjør de ulike, til dels motstridende, ideologiske, kulturelle og estetiske stemmene som preger romanen.
Analysen viser også romansjangerens og det litterære språkets særegne evne til å si noe om forholdet mellom kropp og erfaring. Dette innebærer at skjønnlitteratur kan bidra konstruktivt i fagfelt utenfor humaniora, for eksempel i helsefagene.

Disputasfakta:
Kandidaten: Brit Helene Lyngstad http://www.uia.no/kk/profil/brithl
har fulgt UiOs doktorprogram. Cand. Philol 1990, ansatt ved UiA siden 1993, som førstelektor i fransk litteratur ved Institutt for fremmedspråk og oversettelse, Fakultet for humaniora og pedagogikk. Medlem av hjemmestyret for fransk-norsk senter i Caen (OFNEC). http://www.unicaen.fr/ofnec/ Har hatt et årsstipend fra UiA og 40 % forskningstid i 4 år, også finansiert av UiA som et ledd i en strategi for å få fast ansatte til å ta doktorgrad. Ikke noe ekstern støtte.
Årsstudium i fransk: http://www.uia.no/no/portaler/studietilbud/studier/fransk
Prøveforelesning og disputas finner sted i, Auditorium 3, Helga Enghs hus, Blindern Universitetet i Oslo.
Professor Drude von der Fehr http://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/derfe/ leder disputasen.
Tid for prøveforelesning: Torsdag 6. juni 2013 kl 16:15
Oppgitt emne for prøveforelesning:
Tid for disputas: Fredag 7. juni 2013 kl 09:15
Opponenter:
Førsteopponent professor Jørgen Bruhn, http://lnu.se/personal/jorgen.bruhn Linnéuniversitetet, http://lnu.se/ Växjö
Annenopponent førsteamanuensis Hilde Bondevik,http://www.med.uio.no/helsam/personer/vit/hildebo/index.html Avdeling for helsefag, Universitetet i Oslo
Bedømmelseskomitéen har vært ledet av professor Karin Gundersen,http://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/kagunder/ Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo
Veileder i doktorgradsarbeidet var førsteamanuensis Anne Birgitte Rønning,http://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/abirgitt/index.html Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar