20160808

Camilla W Collett

I de lange Nætter (udg: 1892)

- illustrere?


 • Ved du hvad det vil sige at være søvnløs?
 • men værre er det næsten endnu om Dagen at skulle omgaaes dem, som sove godt om Natten
 • Friske folks søvnløshed hører hjemme blandt Chimærerne #fabelvesen   
 • det er saa pinefuldt at være nær nogen, der lider af Tandpine, at man kunde ligesaagodt have den selv
 • Søvnløshed, denne mørkets igle, der usynlig suger vor livskraft
 • Hvem under os af Hjertet en Middagssøvn?
 • Der hersker Frimureri mellem søvnløse
 • I Alminnelighed ville de kendes paa noget febrilsk i Blikket
 • Lod I Middagssøvnen fare, saa fik I nok sove om natten, hedder det
 • Til Eder søvnløse kommer jeg nu i den tause Nat
 • stiger jeg sakte hen til Eders Leie og sætter mig ved gjerdet
 • Saa forteller jeg noget, traurigt og lystigt, hvad der kan falde sig.
 • Ak, jeg holder allerede af Eder, som de bedste, de taknemligste Tilhørere, jeg nogensinde har havt.
 • Var det virkelig oplevede Ting, saa klagede man over, at det var usandt...
 • har jeg da jammerlig brudt mit Hoved med at digte noget op, saa har man beskyldt det for at være sandt, alfor sandt, ja man kjendte hver eneste Person igjen
 • s17
 • Intet liv er saa fattigt, saa armt paa Begivenheder, at der ikke skulle findes noget, der kunde due til Meddelelse
 • I maa tage mig i Haand derpaa: at I ville tilgive mig, at jeg taler i Første Person Singularis
 • jeg bliver en Slags Hovedperson i mine egne Oplevelser
 • Beskedenhed er en priselig, en skøn, en klædelig Dyd
 • Hvad den ene kalder Beskedenhed, synes den anden slet ikke er det
 • I ville huske paa, at jeg har levet for lidet i Dalen og formeget paa disse Livets Skagastølstinder
 • Hvor Tiden er gaaet!
 • Til de sovende nedstiger Morgendrømmen, den lyseste, klareste og lykkeligste av alle Drømme
 • s 23
 • Masser av Brever og Papirer: Det var maaske værdt at ordne dem og forsøge paa at bringe noget helt ud deraf.
 • Naar alle disse spredte Stykker sindrig føies sammen, hvad vil der komme ud deraf?
 • Menneskeliv, ikke mærkeligt ved usædvanlige og  spændende Kombinationer af Begivenheder, men ved den Sjelens indre Glød, de fulde Hjerter, der banke deri
 • Men, men! hvem skulde læse det! Jo, så ville jeg jo forsægle det...
 • jeg mistvivlede altid om at faa udført dette uhyre Arbeide.
 • Traaden, der gik gjennem det hele, var engang bleven plutselig afreven ligesom den undersøiske Telegrafstreng, der brast, netop som man drømte den stolteste drøm om at forene tvende Halvkugler.
 •  Saa havde jeg længe opgivet det, det gik næsten i Glemme.
 • Heldigvis er Livet et Eventyr, ja et Eventyr!
 • tilsidst maa man ikke studse eller fortvivle over noget - ikke engang når man har tabt Traaden paa Bunden av Havet.
 • En smuk Aften sidder du i Baad paa den blanke Fjord, hvor Fiskene hoppe i Sollyset. 
 • Du lar dine Fingre legende glide gjennem de linde, friske grønne Vande, da griber du plutseligt noget, som du tror er en lang svaiende Tangstengel
 •  . . . Kjere Venner, det er jo et Eventyr!
 • . . . Jeg fandt Traaden, jeg fandt den plutselig, engang som jeg minst drømte derom, og nu skal jeg med Guds Hjælp bringe den over og knytte dem til Evighedens Strand
 • Det er af dette storartede Verk, der først skal skrives, at jeg anteciperer enkelte Træk, hvortil jeg havde gjort et Slags Udkast.
 • en Livsperiode, da jeg paa en Maade selv blev mig bevidst og begynte at leve
 • Billeder fra min Barndom og tidlige Ungdom, som jeg nok uden Fare for Mistydning af den rette Tilhører freidig tør meddele.   
 • De ere skrevet for mine Børn og min egen Samvittighed; De bære derfor Sandhedens evige Berettigelse i sig.
 • tjene til at kaste et renere Skjær over nogle Karakterer og Forhold, der, hidtil kun seede i Offentlighedens grelle
 • Jeg er den næstyngste af fem Søskende. . . Født i Christianssand den 23de Januar - ja Aarstallet vil jeg ikke sige.
 • De kunde maaske synes at med den Alder maatte man skrive ganske anderledes sat og fornuftig og aldeles ikke lade Pennen dandse.
 • Fra mine Barneaar i Christianssand har jeg endnu de klareste Erindringer
 • Man kan tænke sig fjorten dage med fem smaa Børn ombord i en liden Skude.
 • Hele Stranden var som oversaaet af den smukke hvidklokkede Saxifraga (+bilde)
 • jeg sad midt i denne bølgende Eng i en Tilstand af stille Henrykkelse
 • Inde i Hytten var Moder og Pigen beskjæftiget med at lave The og koge Fisk
 • Dette blev sagt paa hans egne kategoriske Maade, der ikke fristede til Modsigelse
 • Bettina Brebtano (bilde?) havde neppe skrevet sine plantestormende Breve, hadde hun hedt simpelthen Tina.
 • Mangen en Tina, Stina havde fortjent et andet Navn, og vil altid føle ligesom noget uharmonisk, en Kløft mellem sig og Navnet
 • Min Morfader Henrik Arnoldus Thaulow var en Kunstelsker og Skjønner, han malede selv Dyre- og Krigsscener
 • I det hele taget er min Moders Familie af Temparament sangvinsk-kolerisk, erotisk, godmodig og ureflekteret
 • Mine Forældre fandt ikke Virkeligheden i sit nye Hjem saa fortryllende, som dere Fantasi havde udmalet sig den.
 • Vi holdt af ham, vi beilede til et Smil, et Bifaldstegn, men hans Person indgød os ikke desmindre meget Frykt.
 • Ve den, som ikke holdt Bordskik, som enten kom for sent eller i en eller anden Ting stødte an mod Ceremoniellet.
 • Barnekammeret laa udenfor Faders Værelser ovenpaa, saa han havde os rigtigt under Opsigt
 • I Baggrunden thronede en vældig svært Jupiter i Bronze ligesom en Gud i et Tempel.
 • envidere fandtes Krucifix, Timeglas, et Staffeli, Glober, Modeller til Allehaande, Tegneapparater, hans violin  
 • altsammen opsat i den uryggeligste, aldrig afstøvede Orden, syntes, ligesom fængslet i en tuindaarig Søvn
 • En grøn Papegøie sad ubevægelig paa sin Stang, som om den også var forstenet, eller ventede paa at blive det.
 • Det dunkleste blev forstaaeligt, det tørreste interessant og belærende, naar han foredrog det for os, og bagefter sporede vi aldrig Træthed
 • vi syntes blot vi havde moret os
 • Han kom aldrig hjem fra nogen Reise, uden at han medbragte noget til Husets Forskønnelse og Komfort.
 • Mor, og hendes renere, lysere Smag, vidste at ordne disse ofte uensartede Ting og udbrede Harmoni og Hygge over det hele.
 • En Gratulationsskrivelse, især hvis vi formaaede at sætte den på Rim, en Tegning eller andet Arbeide gjorde ham meget lykkelig.
 • Også Gudstjenesten søgte Fader at give et mere festligt Præg.
 • Han arbeidede meget for at rense Sangen og indføre Orden og Stillhed i Kirken.
 • Naar Aaret havde været godt og Indhøstningen var end, blev det holdt en Takkefest.
 • Kirken var smykket med broget Løv og Blomster
 • en Kantate, som han havde komponeret med en uendelig Møie og Taalmodighed instuderet med Bondepigerne og Sognets diverse musikalske Individer.
 • Fra et kritisk Standpunkt maatte denne Præstation naturligvis ikke bedømmes, men Tiden var naiv dengang
 • Ubeskrivelig var den Ømhed han viste, naar der feilede os noget.
 • Han vaagede med os, han kunde sidde utrættelig foran vor Seng og fortælle og synge for os med sin smukke, kraftige Stemme.
 • Det selskabelige Talent, han med Rette var bekjendt for fra sine unge Dage i Christianssand, udfoldede sig . . .
 • det glimtede endog gjennem hans sidste Aars mørke Melankoli.
 • Ingen kunde elskværdigere oplive et Selskab end han.
 • Ensomheden, denne langsomme Forgifter 
 • thi man vil dog forgjeves tænke paa at undfly Menneskene 
 • den hang han havde til at systematisere og theoretisere Alting.
 • Det gik som man kunde vente: Det virkelige liv blev ham mere og mere fremmed
 • Fænomenerne vilde slet ikke passe i hans Systemer
 • Hvor denne Godhed blev misbrugt!
 • Hvor han blev bedraget, du milde Gud, hvor han blev bedraget!
 • Og han blev altid lige overrasket.
 • Med denne sidste Illusion brød hans Kraft sammen, og han sank ikke længe efter i Graven.
 • s44
 • De Huslærere vi havde, bleve altid omhyggelig valgte blandt de mindst udugelige og mindst ulidelige Subjekter
 • Personer, som paa en eller anden Maade vare strandede i Verden, der oppofrede for dette Kald.
 • De mest pedantiske af dem gjaldt for at være de bedste og paalideligste, og der laa jo unegtelig en Slags Garanti deri
 • Hvis jeg vilde fortælle alle de Scener, som vore Huslærere gave Anledning til, saa fik jeg nok at gøre
 • i slige Vidløftigheder tør jeg jo ikke tabe mig
 • vi pugede ogsaa diverse Bøger, der egentlig laa for høit for vor spæde Opfatningsevne.
 • Saaledes en Bog, betitlet Forstands- og Tankelære, som jeg kan forsikre idemindste paa mig var aldeles spildt
 • hvad Resultater den kan have efterladt i mine Brødres stærkere Hjerner kan jeg ikke vide.
 • Endnu gyser jeg, naar jeg tænker paa et Verk, som hedte Dolz´s Anstandsregler (bilde?), hvoraf man lærte Høflighed
 • Det var en ulykkelig Bog
 • mange af de Medmennesker, som man siden støder paa, slet ikke have læst Dolz`s Høflighedsregler.
 • Havde man nu ikke selv puget den engang, saa savnede man det maaske mindre.
 • Dertil kom, at vi læste den med en Huslærer, der var en levende Illustration til Verket, saafremt pedantisk, stiv, i yderste Maade ceremoniel gammel Skrue kunde være det    
 • Hr. Skatmand, hed denne Skat
 • Skal jeg ligne Hr. Skatmand ved noget, da maatte det være en Messingildtang
 • Ved hele hans Atmosfære var der noget irret, metalaktigt, der virkede besynderligt ubehagelig.
 • Man havde aldrig seet ham smile eller le.
 • Han vilde blandt andet indføre den Skik, at naar Skolen endte om Dagen, skulde mine Brødre gøre en dybt Skrabud 
 •  Han havde udtrykkelig holdt Øye med mig i Speilet, og jeg saa ham blot reise sig i fuld Vrede, inden jeg satte afsted. . .

  •  intil jeg med et Skrig styrtede ind i Stuen
  • Vi havde en meget lattermild Husjomfru
  • Naar hun sad til Bords, var hun ogsaa ofte i det pinligste Knibe
  •  Engang havde hun ganske uden at tænke noget derved dannet et Profil af et Stykke Brød
  • Dyrekerlighed var forresten et Hovedtræk i Familien: paa Gaarden vrimlede der af alskens befjedrede og firbenede
  • Mor fodrede hver Dag Henriks Brune fra sit Vindu
  • Katte holdt jeg mest af, jeg havde altid en Kjælekat, der fulgte mig overalt endog ude, når jeg spaserede.
  • Katten er et miskendt dyr
  • Det er sandt, den har klør som den undertiden river med, men det sker som oftest ufrivillig  
  • jeg har truffet Katte i alle Tempramenter, alle Karakterer
  • det var et deiligt Dyr, og saa livlig, saa overstadig lystig
  •    
   
 • s 50
 •  Det var egentlig om Papegøien, jeg vilde fortælle.
 •  Dette var nu Fars Yndling, og som saadan blev den betragtet med al Respekt...
 • hvad denne fortreffelige Pige i femogtyve Aar var for vort Hus
 • Hun lukkede begge mine Forældres Øyne og var den sidste paa Gaarden
 • Marthe havde en Evne til at finde bortkomne Ting, som næsten maatte kaldes overnaturligt, alfald ubegribelig.
 • Glemmer ikke, kjere Venner at meget af dette er skrevet for mine Børn, saa lad os da være Børn og glæde os over Papegøien!
 • I Toppen af en af vore store Hængebirke saa hun sin kjere, gamle Ven sidde.
 • Om den Ensomhed, der dengang herskede i disse Dale og langs den dybe, buktende Elv, kan man nu ikke gjøre sig noe Begreb...
 • En uberskribelig Sørgmodighed kunde undertiden der overfalde mig.
 • Søndagseftermiddage, naar Vaaren brød op med Sol og Isluft, når den gule Hestehov skjød op i Lerfaldene 
 • Birkene dryppede af de Sar, vi tilføiede dem.
 • jeg vovede ikke at forstyrre ham, men stod og saa paa ham og hans Billede i Elven.
 • Livet er en stor Humorist, og det behager sig ofte i Overraskelser og Kombinationer, som ingen Menneskehjerne kunde finde paa.  
 • s 59
 •  Da hændte det engang, at jeg gik ind i en Kolonialbutik for at spørge efter en vis Slags Frugt til en Syg 
 • Mand i brun Pensylvanskinshue, med Ulveskinspels, sammenholdt at et grønt, korslagt Skjærf.
 • Det lyse Haar snoede sig tykt og fast som paa en Væder omkring den beregnende Pande og et bredt, rødt, skegløst Ansigt.
 • Jeg var et livligt Barn, der havde meget ondt for at sidde stille
 • i Husets udvendige Gjerning; hvor der bryggedes, bagedes osv., var jeg altid med som Tilskuer.
 • Skal jeg endelig nævne nogen fremstikkende Tilbøielighed til noget, da var det næst Lesning, en Lidenskab for at spille Komedie...
 • spille Komedie, en høist bedrøvelig Lidenskab, der ikke paa nogen Maade fandt Næring, 
 • da jeg hverken havde Anledning til at se eller deltage i noget saadant
 • Alle forsøg jeg gjorde paa at samle de Muligheder, der vare forhaanden til at sætte noget i Gang, strandede bestandig ynkeligen.
 • jeg skrev alle Rollene af og fordelte dem, og stykket skulde opføres i Julen, da Julen kom, vilde dog ingen. . .
 • det endte med at jeg, der bogstavelig talt hadde lært alle Rollene, ogsaa maatte give dem alle, og opførte paa den Maade hele Scener solo. . .
 • dels for tomme Vægge, dels for et Publicum, bestaaende af Moder og Jomfruen...
 • Maatte jeg altid have et saa taknemligt Publicum.
 • musikalsk andlagt, raadede hun over næsten alle, kjendte og ukjendte, gamle, og nye Sange, deraf de Bellmandske, dengang saa i Mode. . .
 •  Men for at komme tilbage til mine theatralske Tendenser, de nød just ingen Opmuntring
 • og da de ikke ganske kunde undertrykkes, søgte de at give sig Luft paa en anden Maade, næmlig i Forklædninger, og alskens fantastiske Optog.
 • Snart kom jeg forklædt som Taterske og Spaakvinde, snart som omvankende Sangerske, eller som en gammel, tilspjaaget Jomfru
 •   jeg var sjeleglad, naar jeg blot et Minut kunde dupere nogen
 • En gang der var et par muntre Damer hos os, lod jeg Pigen melde, at Præsten F. var i Farvandet og ville strakt arrivere.
 • Moder havde nettop givet Damerne et lidet Udkast av hans Personlighed, og disse var meget spændte paa hans Ankomst.
 • hvor man saa hen, stødte man paa de eventyrligste Figurer. man behøvde ikke at sende Bud efter dem.
 • Hvilke Tider! de ligge dog ikke saa meget langt tilbage, og dog vil enhver have ondt for at sætte sig ind i dem. 
 • Lidenskaberne, Lasten, Latterligheden traadte dengang ganske ugenert og umaskert op,
 • men hvilke Typer udviklede sig ikke af denne naive Lovløshed!
 • Det var en stor, præktig Skikkelse, med regelmessige Træk og sorte lynende Øyne, en veritabel "femme de brigand."
 • Brændevin var allerede for slapt for hende, og hun forlangte det med alskens Tilsætninger af bittert og skarpt.
 • Negtede man hende noget, blev hun frygtelig ufoskammet
 • Engang tog Henrik henne for sig og fik hende til at fortælle, dog først efter at han havde opfrisket hennes Livsaander
 • en Elexir, som efter hans Forsikring bestod i Spiritus med en tilsætning af Sennep, Perikum og spansk Peber.
 • Henrik sendte, hva han havde optegnet, til Maurits Hansen, som også lavede en av sine heldigste Fortællinger deraf.
 • Endvidere tvende Damer Bodspredikantinder, der uden videre trængte ind i Værelserne, satte sig paa Sofaen og læste os alle Teksten. 
 •  
 • I de lange Nætter (udg: 1892)

  - illustrere?

 • Ved du hvad det vil sige at være søvnløs?
 • men værre er det næsten endnu om Dagen at skulle omgaaes dem, som sove godt om Natten
 • Friske folks søvnløshed hører hjemme blandt Chimærerne #fabelvesen   
 • det er saa pinefuldt at være nær nogen, der lider af Tandpine, at man kunde ligesaagodt have den selv
 • Søvnløshed, denne mørkets igle, der usynlig suger vor livskraft
 • Hvem under os af Hjertet en Middagssøvn?
 • Der hersker Frimureri mellem søvnløse
 • I Alminnelighed ville de kendes paa noget febrilsk i Blikket
 • Lod I Middagssøvnen fare, saa fik I nok sove om natten, hedder det
 • Til Eder søvnløse kommer jeg nu i den tause Nat
 • stiger jeg sakte hen til Eders Leie og sætter mig ved gjerdet
 • Saa forteller jeg noget, traurigt og lystigt, hvad der kan falde sig.
 • Ak, jeg holder allerede af Eder, som de bedste, de taknemligste Tilhørere, jeg nogensinde har havt.
 • Var det virkelig oplevede Ting, saa klagede man over, at det var usandt...
 • har jeg da jammerlig brudt mit Hoved med at digte noget op, saa har man beskyldt det for at være sandt, alfor sandt, ja man kjendte hver eneste Person igjen
 • s17
 • Intet liv er saa fattigt, saa armt paa Begivenheder, at der ikke skulle findes noget, der kunde due til Meddelelse
 • I maa tage mig i Haand derpaa: at I ville tilgive mig, at jeg taler i Første Person Singularis
 • jeg bliver en Slags Hovedperson i mine egne Oplevelser
 • Beskedenhed er en priselig, en skøn, en klædelig Dyd
 • Hvad den ene kalder Beskedenhed, synes den anden slet ikke er det
 • I ville huske paa, at jeg har levet for lidet i Dalen og formeget paa disse Livets Skagastølstinder
 • Hvor Tiden er gaaet!
 • Til de sovende nedstiger Morgendrømmen, den lyseste, klareste og lykkeligste av alle Drømme
 • s 23
 • Masser av Brever og Papirer: Det var maaske værdt at ordne dem og forsøge paa at bringe noget helt ud deraf.
 • Naar alle disse spredte Stykker sindrig føies sammen, hvad vil der komme ud deraf?
 • Menneskeliv, ikke mærkeligt ved usædvanlige og  spændende Kombinationer af Begivenheder, men ved den Sjelens indre Glød, de fulde Hjerter, der banke deri
 • Men, men! hvem skulde læse det! Jo, så ville jeg jo forsægle det...
 • jeg mistvivlede altid om at faa udført dette uhyre Arbeide.
 • Traaden, der gik gjennem det hele, var engang bleven plutselig afreven ligesom den undersøiske Telegrafstreng, der brast, netop som man drømte den stolteste drøm om at forene tvende Halvkugler.
 •  Saa havde jeg længe opgivet det, det gik næsten i Glemme.
 • Heldigvis er Livet et Eventyr, ja et Eventyr!
 • tilsidst maa man ikke studse eller fortvivle over noget - ikke engang når man har tabt Traaden paa Bunden av Havet.
 • En smuk Aften sidder du i Baad paa den blanke Fjord, hvor Fiskene hoppe i Sollyset. 
 • Du lar dine Fingre legende glide gjennem de linde, friske grønne Vande, da griber du plutseligt noget, som du tror er en lang svaiende Tangstengel
 •  . . . Kjere Venner, det er jo et Eventyr!
 • . . . Jeg fandt Traaden, jeg fandt den plutselig, engang som jeg minst drømte derom, og nu skal jeg med Guds Hjælp bringe den over og knytte dem til Evighedens Strand
 • Det er af dette storartede Verk, der først skal skrives, at jeg anteciperer enkelte Træk, hvortil jeg havde gjort et Slags Udkast.
 • en Livsperiode, da jeg paa en Maade selv blev mig bevidst og begynte at leve
 • Billeder fra min Barndom og tidlige Ungdom, som jeg nok uden Fare for Mistydning af den rette Tilhører freidig tør meddele.   
 • De ere skrevet for mine Børn og min egen Samvittighed; De bære derfor Sandhedens evige Berettigelse i sig.
 • tjene til at kaste et renere Skjær over nogle Karakterer og Forhold, der, hidtil kun seede i Offentlighedens grelle
 • Jeg er den næstyngste af fem Søskende. . . Født i Christianssand den 23de Januar - ja Aarstallet vil jeg ikke sige.
 • De kunde maaske synes at med den Alder maatte man skrive ganske anderledes sat og fornuftig og aldeles ikke lade Pennen dandse.
 • Fra mine Barneaar i Christianssand har jeg endnu de klareste Erindringer
 • Man kan tænke sig fjorten dage med fem smaa Børn ombord i en liden Skude.
 • Hele Stranden var som oversaaet af den smukke hvidklokkede Saxifraga (+bilde)
 • jeg sad midt i denne bølgende Eng i en Tilstand af stille Henrykkelse
 • Inde i Hytten var Moder og Pigen beskjæftiget med at lave The og koge Fisk
 • Dette blev sagt paa hans egne kategoriske Maade, der ikke fristede til Modsigelse
 • Bettina Brebtano (bilde?) havde neppe skrevet sine plantestormende Breve, hadde hun hedt simpelthen Tina.
 • Mangen en Tina, Stina havde fortjent et andet Navn, og vil altid føle ligesom noget uharmonisk, en Kløft mellem sig og Navnet
 • Min Morfader Henrik Arnoldus Thaulow var en Kunstelsker og Skjønner, han malede selv Dyre- og Krigsscener
 • I det hele taget er min Moders Familie af Temparament sangvinsk-kolerisk, erotisk, godmodig og ureflekteret
 • Mine Forældre fandt ikke Virkeligheden i sit nye Hjem saa fortryllende, som dere Fantasi havde udmalet sig den.
 • Vi holdt af ham, vi beilede til et Smil, et Bifaldstegn, men hans Person indgød os ikke desmindre meget Frykt.
 • Ve den, som ikke holdt Bordskik, som enten kom for sent eller i en eller anden Ting stødte an mod Ceremoniellet.
 • Barnekammeret laa udenfor Faders Værelser ovenpaa, saa han havde os rigtigt under Opsigt
 • I Baggrunden thronede en vældig svært Jupiter i Bronze ligesom en Gud i et Tempel.
 • envidere fandtes Krucifix, Timeglas, et Staffeli, Glober, Modeller til Allehaande, Tegneapparater, hans violin  
 • altsammen opsat i den uryggeligste, aldrig afstøvede Orden, syntes, ligesom fængslet i en tuindaarig Søvn
 • En grøn Papegøie sad ubevægelig paa sin Stang, som om den også var forstenet, eller ventede paa at blive det.
 • Det dunkleste blev forstaaeligt, det tørreste interessant og belærende, naar han foredrog det for os, og bagefter sporede vi aldrig Træthed
 • vi syntes blot vi havde moret os
 • Han kom aldrig hjem fra nogen Reise, uden at han medbragte noget til Husets Forskønnelse og Komfort.
 • Mor, og hendes renere, lysere Smag, vidste at ordne disse ofte uensartede Ting og udbrede Harmoni og Hygge over det hele.
 • En Gratulationsskrivelse, især hvis vi formaaede at sætte den på Rim, en Tegning eller andet Arbeide gjorde ham meget lykkelig.
 • Også Gudstjenesten søgte Fader at give et mere festligt Præg.
 • Han arbeidede meget for at rense Sangen og indføre Orden og Stillhed i Kirken.
 • Naar Aaret havde været godt og Indhøstningen var end, blev det holdt en Takkefest.
 • Kirken var smykket med broget Løv og Blomster
 • en Kantate, som han havde komponeret med en uendelig Møie og Taalmodighed instuderet med Bondepigerne og Sognets diverse musikalske Individer.
 • Fra et kritisk Standpunkt maatte denne Præstation naturligvis ikke bedømmes, men Tiden var naiv dengang
 • Ubeskrivelig var den Ømhed han viste, naar der feilede os noget.
 • Han vaagede med os, han kunde sidde utrættelig foran vor Seng og fortælle og synge for os med sin smukke, kraftige Stemme.
 • Det selskabelige Talent, han med Rette var bekjendt for fra sine unge Dage i Christianssand, udfoldede sig . . .
 • det glimtede endog gjennem hans sidste Aars mørke Melankoli.
 • Ingen kunde elskværdigere oplive et Selskab end han.
 • Ensomheden, denne langsomme Forgifter 
 • thi man vil dog forgjeves tænke paa at undfly Menneskene 
 • den hang han havde til at systematisere og theoretisere Alting.
 • Det gik som man kunde vente: Det virkelige liv blev ham mere og mere fremmed
 • Fænomenerne vilde slet ikke passe i hans Systemer
 • Hvor denne Godhed blev misbrugt!
 • Hvor han blev bedraget, du milde Gud, hvor han blev bedraget!
 • Og han blev altid lige overrasket.
 • Med denne sidste Illusion brød hans Kraft sammen, og han sank ikke længe efter i Graven.
 • s44
 • De Huslærere vi havde, bleve altid omhyggelig valgte blandt de mindst udugelige og mindst ulidelige Subjekter
 • Personer, som paa en eller anden Maade vare strandede i Verden, der oppofrede for dette Kald.
 • De mest pedantiske af dem gjaldt for at være de bedste og paalideligste, og der laa jo unegtelig en Slags Garanti deri
 • Hvis jeg vilde fortælle alle de Scener, som vore Huslærere gave Anledning til, saa fik jeg nok at gøre
 • i slige Vidløftigheder tør jeg jo ikke tabe mig
 • vi pugede ogsaa diverse Bøger, der egentlig laa for høit for vor spæde Opfatningsevne.
 • Saaledes en Bog, betitlet Forstands- og Tankelære, som jeg kan forsikre idemindste paa mig var aldeles spildt
 • hvad Resultater den kan have efterladt i mine Brødres stærkere Hjerner kan jeg ikke vide.
 • Endnu gyser jeg, naar jeg tænker paa et Verk, som hedte Dolz´s Anstandsregler (bilde?), hvoraf man lærte Høflighed
 • Det var en ulykkelig Bog
 • mange af de Medmennesker, som man siden støder paa, slet ikke have læst Dolz`s Høflighedsregler.
 • Havde man nu ikke selv puget den engang, saa savnede man det maaske mindre.
 • Dertil kom, at vi læste den med en Huslærer, der var en levende Illustration til Verket, saafremt pedantisk, stiv, i yderste Maade ceremoniel gammel Skrue kunde være det    
 • Hr. Skatmand, hed denne Skat
 • Skal jeg ligne Hr. Skatmand ved noget, da maatte det være en Messingildtang
 • Ved hele hans Atmosfære var der noget irret, metalaktigt, der virkede besynderligt ubehagelig.
 • Man havde aldrig seet ham smile eller le.
 • Han vilde blandt andet indføre den Skik, at naar Skolen endte om Dagen, skulde mine Brødre gøre en dybt Skrabud 
 •  Han havde udtrykkelig holdt Øye med mig i Speilet, og jeg saa ham blot reise sig i fuld Vrede, inden jeg satte afsted. . .

  •  intil jeg med et Skrig styrtede ind i Stuen
  • Vi havde en meget lattermild Husjomfru
  • Naar hun sad til Bords, var hun ogsaa ofte i det pinligste Knibe
  •  Engang havde hun ganske uden at tænke noget derved dannet et Profil af et Stykke Brød
  • Dyrekerlighed var forresten et Hovedtræk i Familien: paa Gaarden vrimlede der af alskens befjedrede og firbenede
  • Mor fodrede hver Dag Henriks Brune fra sit Vindu
  • Katte holdt jeg mest af, jeg havde altid en Kjælekat, der fulgte mig overalt endog ude, når jeg spaserede.
  • Katten er et miskendt dyr
  • Det er sandt, den har klør som den undertiden river med, men det sker som oftest ufrivillig  
  • jeg har truffet Katte i alle Tempramenter, alle Karakterer
  • det var et deiligt Dyr, og saa livlig, saa overstadig lystig
  •    
   
 • s 50
 •  Det var egentlig om Papegøien, jeg vilde fortælle.
 •  Dette var nu Fars Yndling, og som saadan blev den betragtet med al Respekt...
 • hvad denne fortreffelige Pige i femogtyve Aar var for vort Hus
 • Hun lukkede begge mine Forældres Øyne og var den sidste paa Gaarden
 • Marthe havde en Evne til at finde bortkomne Ting, som næsten maatte kaldes overnaturligt, alfald ubegribelig.
 • Glemmer ikke, kjere Venner at meget af dette er skrevet for mine Børn, saa lad os da være Børn og glæde os over Papegøien!
 • I Toppen af en af vore store Hængebirke saa hun sin kjere, gamle Ven sidde.
 • Om den Ensomhed, der dengang herskede i disse Dale og langs den dybe, buktende Elv, kan man nu ikke gjøre sig noe Begreb...
 • En uberskribelig Sørgmodighed kunde undertiden der overfalde mig.
 • Søndagseftermiddage, naar Vaaren brød op med Sol og Isluft, når den gule Hestehov skjød op i Lerfaldene 
 • Birkene dryppede af de Sar, vi tilføiede dem.
 • jeg vovede ikke at forstyrre ham, men stod og saa paa ham og hans Billede i Elven.
 • Livet er en stor Humorist, og det behager sig ofte i Overraskelser og Kombinationer, som ingen Menneskehjerne kunde finde paa.  
 • s 59
 •  Da hændte det engang, at jeg gik ind i en Kolonialbutik for at spørge efter en vis Slags Frugt til en Syg 
 • Mand i brun Pensylvanskinshue, med Ulveskinspels, sammenholdt at et grønt, korslagt Skjærf.
 • Det lyse Haar snoede sig tykt og fast som paa en Væder omkring den beregnende Pande og et bredt, rødt, skegløst Ansigt.
 • Jeg var et livligt Barn, der havde meget ondt for at sidde stille
 • i Husets udvendige Gjerning; hvor der bryggedes, bagedes osv., var jeg altid med som Tilskuer.
 • Skal jeg endelig nævne nogen fremstikkende Tilbøielighed til noget, da var det næst Lesning, en Lidenskab for at spille Komedie...
 • spille Komedie, en høist bedrøvelig Lidenskab, der ikke paa nogen Maade fandt Næring, 
 • da jeg hverken havde Anledning til at se eller deltage i noget saadant
 • Alle forsøg jeg gjorde paa at samle de Muligheder, der vare forhaanden til at sætte noget i Gang, strandede bestandig ynkeligen.
 • jeg skrev alle Rollene af og fordelte dem, og stykket skulde opføres i Julen, da Julen kom, vilde dog ingen. . .
 • det endte med at jeg, der bogstavelig talt hadde lært alle Rollene, ogsaa maatte give dem alle, og opførte paa den Maade hele Scener solo. . .
 • dels for tomme Vægge, dels for et Publicum, bestaaende af Moder og Jomfruen...
 • Maatte jeg altid have et saa taknemligt Publicum.
 • musikalsk andlagt, raadede hun over næsten alle, kjendte og ukjendte, gamle, og nye Sange, deraf de Bellmandske, dengang saa i Mode. . .
 •  Men for at komme tilbage til mine theatralske Tendenser, de nød just ingen Opmuntring
 • og da de ikke ganske kunde undertrykkes, søgte de at give sig Luft paa en anden Maade, næmlig i Forklædninger, og alskens fantastiske Optog.
 • Snart kom jeg forklædt som Taterske og Spaakvinde, snart som omvankende Sangerske, eller som en gammel, tilspjaaget Jomfru
 •   jeg var sjeleglad, naar jeg blot et Minut kunde dupere nogen
 • En gang der var et par muntre Damer hos os, lod jeg Pigen melde, at Præsten F. var i Farvandet og ville strakt arrivere.
 • Moder havde nettop givet Damerne et lidet Udkast av hans Personlighed, og disse var meget spændte paa hans Ankomst.
 • hvor man saa hen, stødte man paa de eventyrligste Figurer. man behøvde ikke at sende Bud efter dem.
 • Hvilke Tider! de ligge dog ikke saa meget langt tilbage, og dog vil enhver have ondt for at sætte sig ind i dem. 
 • Lidenskaberne, Lasten, Latterligheden traadte dengang ganske ugenert og umaskert op,
 • men hvilke Typer udviklede sig ikke af denne naive Lovløshed!
 • Det var en stor, præktig Skikkelse, med regelmessige Træk og sorte lynende Øyne, en veritabel "femme de brigand."
 • Brændevin var allerede for slapt for hende, og hun forlangte det med alskens Tilsætninger af bittert og skarpt.
 • Negtede man hende noget, blev hun frygtelig ufoskammet
 • Engang tog Henrik henne for sig og fik hende til at fortælle, dog først efter at han havde opfrisket hennes Livsaander
 • en Elexir, som efter hans Forsikring bestod i Spiritus med en tilsætning af Sennep, Perikum og spansk Peber.
 • Henrik sendte, hva han havde optegnet, til Maurits Hansen, som også lavede en av sine heldigste Fortællinger deraf.
 • Endvidere tvende Damer Bodspredikantinder, der uden videre trængte ind i Værelserne, satte sig paa Sofaen og læste os alle Teksten. 
 • Ak hvor Menneskeheden ligner sig overalt ! Enten scenen ligger i Roma eller paa Romerike, de samme Lidenskaber
 • Aarene gled saaledes umerkelig hen midt i det stille afsondrede Liv, vi førte.
 • Vi havde saa godt som ingen Berørelse med Christiania dengang.
 • den fredelige Tilværelse ude og en utrættelig Tumlen ude, hvortil det smukke, men meget farlige Terræn fristede os.
 • Heldigvis havde ingen af vore Forældre noget af den utidige Ængstelse, hvoraf nogle Mødre især ere ligesom besatte.
 • Det var Braastyrtninger og Jordfald og Damme og Elve, dybe lumske Elve paa alle Kanter
 • Et Under, et tydelig Guds Fingerpeg, at vi slap lykkelig gjennem disse Aar uden Tab paa Liv og Lemmer.
 • Vi vare vel tyve Gange nær ved at drukne og ligesaa mange Gange ved at blive lemlæstede.
 • Den Dristighed og Sikkerhed, vi opnaaede i at haandtere det farlige forekommer mig selv nu fabelaktig
 • Vi balancerede over Rækverket paa Broerne; vi hoppede gjennem et helt Stokverk ned paa en Bundt Hø
 • man bliver adræt og haardfør derved, det lærer os at bære Smerten
 • jeg kom hjem med en kløvet Tinding og et lukket Øie, og i denne Tilstand satte jeg mig meget rolig hen til Lisbeths Rok og spandt.
 • nu frykter jeg den mindste Smerte
 • Masten, der brak af som en Pibestilk, reddede os og lettede Baaden, da vi allerede laa i Vandet.
 • Hvor ofte vi have plumpet i Andelven, denne dybe, stille, lumske Elv
 • Moro var dog at ro ud netop saa langt, at vi ungik Lilien, hvor Strømmen tager Baaden og fører den ned mod Fossen
 • Moder hedte Alette Dorothea og var den næstyngste af min Bedstefaders tretten Børn. 
 • Hun havde været Christianssands Skjønhed i Byens Velmagstid, det vil da sige under og efter Krigen
 • en Dannelse og Selskabelighed, der af alle skildres som usedvanlig.
 • ale rige og ansete Huse, hvori Damerne vare Skjønheder og Herrene noget tilsvarende, maaske uimostaaelige. 
 • Jeg tror virkelig, at Menneskene vare gladere og i det hele lykkeligere i den Tid.
 • De bare ogsaa Lidelsen lettere og gladere, og de  d ø d e  gladere, maaske fordi de havde levet mere fornøyet
 • Fra al denne Herlighed og den huslige Lykke mine Forældre nødte, trods de tarveligste Kaar, blev hun plutselig bortrykket og hensat i Eidsvolds dybe Naturensomhed
 • Far behandlede hende med en vis Øm Overbærelse, bladet med et Anstrøg af gammeldags Courtoisie; han tog altid Parti med hende.
 • Det var umuligt at følge hendes Fingres Bevægelser, naar hun syede eller strikkede.
 • i hendes Nærhed var der altid godt at være. 
 • Hun havde Sans for Komfort, og hun var selv blid og behagelig
 • Natur og kunst, især de bildende Kunster og Theatret, elskede hun, vel kritikløst og ureflekteret, men dog med saa megen Inderlighed!
 • Hvor hun kunde straale af Glæde over en smuk Udsikt, et smukt Ansigt ! og her havde hun riktige Instinkter.
 • Mor selv var saa smuk. Hendes hele Organisasjon var mageløs kraftig og dog fin og elastisk. 
 • Hun var let som en Fugl i Bevægelser og Gang og havde ædle, nesten kongelige Træk.
 • hendes Øine havde dette sjeldne Snit, som man beundrer hos Gazellen, hvælvet opad, men paa engang fyrigt og fromt Blik.
 • Mors kjereste Aandsadspredelse var at læse ; hun læste især Romaner i uhyre Kvantiteter.
 • Merkværdig nok behagede de gode og ofte dybsindige hende ligesaa meget som de ikke-gode.
 • tvende Hovedpunkter: Døtre bør giftes, og enhver brav Mand, der kan forsørge dem, er god og passende
 • Enhver vil have forstaaet, hvor hun aldeles hun manglede Even til Indtrige
 • Min Søster blev gift, da hun var nitten Aar (...) det var desværre uundgaaeligt, at jeg kom til at gjøre Mor Sorg i dette stykke 
 • sønderslagne Thekopper
 • Vore Begreber om smaat og stort kunde paa denne Maade blevet temmelig indviklede.
 • Nedenunder, næsten i blaalig Fjernhed, strakte Hurdalens uhyre Skovsletter med dens mange blinkende Tjern.
 • Vi havde drukker Vin og spist. Der gik et Glas itu. (...) vi kastede et i Dybet som et Sonoffer, saa et til; 
 • tilsidst greb en sand dæmonisk Ødeleggelseslyst os, og Tallerkner og Flasker og Glas gik under en almindelig Jubel ud over Fjeldet
 • Men nu slaar jeg næsten aldrig noget itu
 • Se Livets bedste Lyst i Huslighed og Thevand (s 154)
 • s  75
 • Hun død, sok enhver god, elskende Hustru kunde ønske at dø, i Opfyldelsen af sit Kald.
 • Det var en strålende klar, varm Sommermorgen. Vi var alle som bedøvede.
 • For faa timer siden havde hun havt sin lille halvtaarsgamle Dattersøn paa Senger og kjertegnet ham !
 • Jeg stod i det aabne Vindu i hendes Værelse, hvorfra man havde baaret hende bort, og stirrede ud på denne Udsikt
 • Først den Dag hun blev begravet, fik jeg rigtig græde, og jeg syntes, jeg maatte græde mine Øine ud.
 • Jeg gjemte mig i den fjerneste Vraa nede i Dalen, jeg holdt Hænderne knuget for Ørene for ikke at høre Klokkerne.
 • Ak, hun var saa lys en Sjel! hvor hun kunde le!
 • Alt hvad der var mørkt og mystisk hadede hun. Saadan havde hun en sand rebellisk Afsky for Kiste, Grave og Kirkegaarde
 • at bivaane en Begravelse med ret mange Cermonier var en af hans største Nydelser
 • Ak, jeg troede det var umuligt, at et menneske kunde græde saa ustandselig, sim jeg græd den Dag, da Moder blev begravet
 • Jeg kan ikke tilgive hende, at hun efter Gemalens Død tuskede disse herlige gamle Sager bort med nogle stygge Mahognimøbler.
 • Han led af enkelte Udbrud af Sindsforvirring, der kom, naar det blev varmt i Veiret, 
 • eller rettere, han led slet ikke under dem, thi da blev han egentlig rigtig fornøiet. 

 • s. 81
 •  Hvilke hjertelige, sandt humane Mennesker! Hvor meget Moro og Munterhed, som dog holdtes i Ave af en Rest af det gamle fornemme Ceremoniel.
 • Saadanne Huse, og jeg kan gjerne sige saadanne Mennesker, existere nu ikke mere.
 • Det var sande Pragtstykker, disse Speil; bag paa det ene af dem stod Venedig 1601, altsaa det Aar, Maria af Medicis blev formælet med Henrik den fjerde.
 • Og hører nu, kjere Venner, hvordan det gik mig paa min Rokoko-Excursion.
 • Om den end ikke er meget merkelig,vil den kunde levere et nyt og ganske originalt Bidrag til den Sandhed, at man ikke maa fæste sit Hjerte til noget her i Verden, ikke engang til gamle Møbler. 
 • Jeg overlader til enhver at tænke sig alle de Udraab, jeg udstødte i mit Indre
   

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar