20170405

Camilla i april og mai

ø
 • Dette Maaltid bestod af noget, som han kaldte farcerede Snepper, men som i Virkeligheden var Kraakefrikasé, Løvetandssalat, Kompotter af en eller anden Slags Sop....
 • Men Henrik maa rigelig have krydret Maaltidet ved Vid og Elskverdighed; thi M. var fuldkommen henrykt...
 • Fader havde paa min Bøn bygget en liden Pavillon paa en skovbegroet Odde i Dalen, hvorfra man havde Udsigt over #Andelven.
 • Det var blot en Træbrakke,hvis Vægge hver Sommer bleve beklædte med alle Slags brogede Mosarter, hvilket saa meget smukt ud.
 • Alle de Smaapikanterier, der udspinte sig, hvor Ungdom og Kvikhed mødes under de gunstigste Betingelser...
 • Enhver Bemerkning, der ønskede at forblive anonym, blev betroet Væggen, og Svaret lod ikke lenge vente paa sig. 
 • Lidt efter lidt bedækkes Væggene med Inskriptioner, dels af lyrisk, men fornemlig dog af polemisk og epigrammisk Indhold... (1/2)
 • ...der mindre syntes at passe Stedets idylliske Karakter. (2/2) 
 • Mange af disse Udgydelser vare morsomme, og jeg angrer paa, at jeg ikke optegnede mere deraf, thi ak...
 • Far og Henrik vare de ivrigste Producenter, og ingen var flinkere i fine, træffende og tildels bidende Vitiigheder end vor Ibis (..) Emilie !
 • Se Livets bedste Lyst i Huslighed og Thevand !
 • Jeg gad vidst, hvad Slags Spøgelser der havde havt Mod til at betræde dette Værelse, end sige finde Behag i det (..)
 • Aarhundrerders Opfindelser og Fremskridt vare spilede paa ham ; han elskede Tingene kun i Raaform (...) #HenrikWergeland #IdeLangeNætter
 • Min Broder ! Det er ikke saa, at jeg troløs forlod dine Spor, jeg kunde blot ikke følge dig i den vilde Larm !
 • Min Broder ! Dit Kys har jeg dog, og det skal gælde udover de lange Adskillelsens Aar (..) Cirkelen slutter og det adskilte mødes.
 • Selv lo han næsten ikke, han gottede sig, han fløitede ligesom Latteren ud #IdeLangeNætter #HenrikWergeland
 • i hans Nærhed sprudlede der evige Fontæner af Latter, Liv og Lystighed (..) #IdeLangeNætter #HenrikWergeland #CamillaCollett
 • Henrik havde Anlæg til alle huslige Dyder, til alt, hvad der gjør Familielivet let og høiere beaandet. #IdeLangeNætter #HenrikWergeland 
 • Alle hans Egenskaber havde noget av Barnets. Han var snild, nøisom, altid glad, taknemmelig for det mindste #IdeLangeNætter #HenrikWergeland 
 • Hans Iver for Menneskehedens Sag var saa brændende, og har fór saa blindt afsted, at han ikke kunde skjeldne sandt fra det usande.
 • Henriks Menneskekjerlighed, der ikke lededes av Menneskekunskab, paadrog ham Sorger og Processer, saa gik det ham ogsaa med hans Politik. 
 • Hvor skulde han taget den fremadskuende Refleksion, der øyner Sandheden bag Fænomenerne? #IdeLangeNætter #HenrikWergeland 
 • Ak, han var blot skabt for sin Digterverden, til at se fra dens Regnbuesky ned paa den øvrige Verdensgang
 • som Barnet, der stikker sin Haand ind i et Maskineri, maatte han smertelig bøde for ethvert Forsøg paa styrende at gribe ind i dem 
 • For kort skulde han have levet? 
 • Kan et Digterliv beregnes efter Længden? Silkeormens længste Tilblivelse er nogle Maaneder; da bliver den Sommerfugl og dør
 • Men i den Tid har den spundet tusende Miglier Silke og født tusende Spirer til nyt Liv. 
 • Som Digter har Henrik levet fuldt, rigt og længe  #IdeLangeNætter #HenrikWergeland 
 • Livet (..) vilde blot bragt ham Skuffelser og Anger over Feilgreb, som han dog aldrig vilde lært at undgaa, Klog, verdensklog var han aldrig blevet.
 • s 169 - Fjortende Nat
 • Da jeg var liden, drømte jeg om en Have, jeg skulde faa, naar jeg blev stor ; den blev altid smukkere og smukkere ; tilsidst kom der endog Springvand i den.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar